Privacybeleid

Het bestuur van Stichting Kinderen van India hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Stichting Kinderen van India houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens hebben wij passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kinderen van India verwerkt ten behoeve van:

  • de verzending van nieuwsbrieven;
  • de registratie van uw giften;
  • de registratie ten behoeve van het sponsorplan zoals kindersponsorprogramma/ ondersteuning weduwen, studenten en veldwerkers.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken in verband met de verzending van nieuwsbrieven van de Stichting Kinderen van India . Dit betreft dan uitsluitend NAW- en emailgegevens. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Stichting Kinderen van India bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mail adres: admin@kinderenvanindia.nl

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE