Missie, Visie en Doelstelling

De stichting aanvaardt de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven. Onze missie is zwakkeren en minderbedeelden te helpen zodat zij een volwaardig leven kunnen leiden in de maatschappij.

De stichting Kinderen van India is in 1990 opgericht. De stichting werkt vanuit de visie dat ieder mens gelijkwaardig is en een ieder verantwoordelijk is voor zijn medemens ongeacht afkomst (kaste), geslacht en religie. God geeft de opdracht om als christenen voor de zwakkere in de samenleving op te komen en te zorgen.

Doelen

 • Het verlenen van onderdak aan, het opvoeden van en het geven van schoolonderricht aan wezen en kinderen uit arme gezinnen, om hun een zo gelukkig mogelijk bestaan te geven.

 • Hulpverlening aan melaatsen en invaliden.
 • Het trainen van jongeren overeenkomstig de christelijke normen en waarden.

 • Het voorzien in een studietoelage voor studenten uit arme families om hen op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan.

 • Het ondersteunen van weduwen.

 • Het houden van bijeenkomsten, campagnes en seminars tot versterking van morele waarden en ten behoeve van gezondheidsvoorlichting.

 • Het renoveren en plaatsen van gebouwen voor eerder genoemde doelstellingen.

 • Het drukken en verspreiden van nieuwsbrieven en brochures om bekendheid te geven aan de noden van de mensen en het evangelie te verkondigen.

 • Het ondersteunen van predikanten en hun families.

 • Het verlenen van hulp aan getroffenen door natuurrampen.

 • Het gebruikmaken van alle andere communicatiemiddelen die de stichting ter beschikking staan ter ondersteuning van de genoemde doelstelling, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort, en/ of daartoe bevorderlijk kan zijn.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE